Vedtægter

Humlebæk Kunstforening  |  Vedtægter

Vedtægter

§ 1
. Foreningens navn er: "Humlebæk Kunstforening".

§2. Foreningens formål er at virke til fremme afkunstlivet. Dette søges især realiseret ved:

a) Foredrag, oplæsninger samt besøg på kunstudstillinger Under kyndig vejledning.
b) Indkøb af kunstværker eller værker om kunst til gratis fordeling blandt medlemmerne ved bortlodning.

§ 3. Enhver, der ønsker at indtræde som medlem af foreningen, kan indmelde sig hos et bestyrelsesmedlem eller på et af bestyrelsen angivet sted.

Som kollektive medlemmer kan optages virksomheder beliggende i Humlebæk og omegn. Et sådant medlemskab yder kontingent for mindst fem medlemmer. Samtlige ansatte i en medlemsvirksomhed kan deltage i foreningens arrangementer, men medlemsskabet modtager kun eventuelle kunstværker, som fordeles blandt medlemmerne i foreningen, i samme omfang, som der ydes kontingent. På foreningens generalforsamlinger har det kollektive virksomheds-medlemsskab ligeledes stemmer i forhold til det indbetalte kontingent.

§ 4. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Medlemskontingentet fastsættes på hvert års generalforsamling. Kontingentet indbetales til foreningens bankkonto med oplysning om navn og adresse. Kvittering for indbetaling eller kopi af overførsel via netbank gælder som medlemskort. Personer, der indmelder sig i andet halvår af regnskabsåret, betaler halvt kontingent for indeværende år. Unge under 25 år betaler halvt kontingent.

§ 5. Et medlemskab giver adgang for to personer til betalende arrangementer til medlemspris, men har kun en stemme. Dokumentation for betalt kontingent skal kunne forevises.


§ 6. Bestyrelsen har 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Af bestyrelsen afgår efter tur tre i de lige år, fire i de ulige, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Højest tre af bestyrelsens medlemmer må være udøvende kunstnere, dog skal mindst to medlemmer så vidt muligt være udøvende kunstnere.

§ 7. Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar/marts måned efter indkaldelse 14 dage forud i dagspressen eller ved direkte meddelelse til medlemmerne pr. brev eller e-mail.

1. valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af årsregnskab.
4. Kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af 2 suppleanter. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Ønsker medlemmerne særlige forslag behandlet, skal disse være indsendt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingens vedtagelse sker ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves for vedtagelse af vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles som ordinær og skal afholdes, når 4 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer kræver det.

§ 8. Indkomne gaver og tilskud skal ubeskåret anvendes til fremme af foreningens arbejde.

§ 9. Foreningens opløsning kan kun vedtages af 3/4 af fremmødte medlemmer på en generalforsamling. Denne generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle aktiver, såfremt opløsning vedtages.

 

 

 

 

 

Humlebæk Kunstforening  ●  DK-3050 Humlebæk

Udstillinger i Humlebæk, kunstner- og værkstedsbesøg, kunstture, udflugter,
guidede museumsture, kunstarrangementer, netgalleri, årligt kunstlotteri

- stiftet 1980

          

Bliv medlem

Om foreningen

Udstillinger

Vedtægter

Kontakt (telefon/e-mail)